CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


1.  Ông Nguyễn Mậu Dũng: Chủ tịch

2.  Ông Ngô Văn Nhiệm

3.  Bà Đoàn Thị Thảo

4.  Ông Trần Văn Hay

5.  Ông Trần Quang Đạo